Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Profil zariadenia

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. otvorila 1.12.2008 Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby (ZpS a ZOS), ktorého zriaďovateľom je mesto Sobrance. Seniori sú ubytovaní v príjemnom prostredí v jednoposteľových a dvojposteľových izbách s priemernou obytnou podlahovou plochou na jedného ubytovaného 8,5 m2. Zariadenie disponuje výťahom a celé priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo, so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť našich seniorov. Celková ubytovacia kapacita je 20 prijímateľov sociálnej služby. Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje kolektív profesionálnych zamestnancov (sociálny pracovník, opatrovateľky, ošetrovateľky), ktorí tímovou prácou vytvárajú podmienky pre kvalitný a zmysluplný život našich seniorov. Priemerný vek obyvateľov zariadenia je 79 rokov.

Komu sú určené služby

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.,
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba

 • na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Rozsah poskytovaných služieb:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečuje záujmovú činnosť.

Podmienky prijatia

Postup pri prijímaní klientov do ZpS a ZOS prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009.

O sociálnu službu v Zariadení pre seniorov alebo v Zariadení opatrovateľskej služby požiada občan príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:

 • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a
 • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok. Sociálny pracovník obce vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Ich výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (viď príloha č. 3. Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách). Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZpS alebo ZOS. Záujemca si môže vybrať sociálne zariadenie, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované. V prípade, že v zariadení, o ktoré prejavil záujem nie je voľné miesto, zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov.

Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana :

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 74 odsek 5 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ,
 • kompletne vypísanú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • preukaz ZŤP- ak je občan jeho držiteľom,
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch.

Úhrada za pobyt

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Sobrance č.2/2010 Úhrada sa skladá z nasledujúcich položiek:

 • cena za ubytovanie – závisí od veľkosti obytnej miestnosti a počtu klientov na jednu izbu,
 • cena za stravovanie – určuje sa podľa počtu odobratých jedál,
 • cena za odkázanosť – stanovuje sa na základe stupňa odkázanosti (II. – VI.) Do celkovej výšky úhrady sa započítava aj cena za používanie spoločných priestorov.

Kultúrna a záujmová činnosť

Zariadenie ponúka našim seniorom rôzne aktivity, ktoré majú preventívny aj liečebný účinok. Tieto aktivity sú vykonávané aj na základe IRP, ktorý má vypracovaný každý prijímateľ. Formy aktivít sú rôzne. Dôležitý je najmä kontakt s inými ľuďmi, pretože práve sociálny kontakt stimuluje záujem, zabezpečí komunikáciu a nadviazanie nových vzťahov. Zariadenie má aj vlastnú kaplnku, ktorá je našim seniorom neustále k dispozícii, čím sú naplnené aj ich duchovné a spirituálne potreby. Nečinnosť vedie k poklesu vnímavosti, nezáujmu o okolie, nespokojnosti, konfliktom, sebapozorovaniu, narušovaniu liečebného režimu, k strate flexibility a celkovo k zhoršovaniu zdravotného stavu

Našim seniorom ponúkame aj tieto aktivity:

 • rôzne vystúpenia súborov, žiakov ZŠ, detí MŠ,
 • rôzne prednášky, besedy ,
 • pracovná terapia formou varenia a pečenia,
 • vychádzky,
 • oslavy jubilantov, úcta k starším, Mikuláš,
 • skupinové posedenia,
 • muzikoterapia ,
 • arterapia,
 • spoločenské hry,
 • premietanie filmov,
 • čajové popoludnia,
 • biblioterapia,
 • sv. liturgie, sviatosť zmierenia, pravidelné návštevy kňaza.

V súčasnosti finišujú práce na modernej oddychovej zóne, kde budú môcť tráviť svoj voľný čas klienti. Rovnako sa plánuje aj modernizácia samotných priestorov v interiéri ZpS a ZOS.

Kontakt

     Mgr. Janette Fedičová
     Vedúci soc. pracovník

     telefón: 056 / 641 96 24 e-mail: ddrns@lekosonline.sk

 

      Izba opatrovateliek
     telefón: 056 / 641 96 23

 

 

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

 • VšZP
 • Dôvera zdravotná poisťovňa
 • Union zdravotná poisťovňa