Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme ak nás budete kontaktovať elektronicky na adrese zodpovednaosoba@ppprotect.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Venujte tiež pozornosť dokumentácii ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná v ambulancii.

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Spoločnosť Regionálna nemocnica Sobrance, n. o. so sídlom ul. Mieru 12, 073 01 Michalovce, IČO: 35582391, spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie môžete kedykoľvek kontaktovať elektronicky na adrese zodpovdnaosoba@ppprotect.sk

 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a ako dlho ich budeme spracúvať ?

Vaše osobné údaje ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúvame

  • za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti Vám ako pacientovi, vrátane Vašej identifikácie. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre riadne poskytnutie zdravotnej starostlivosti; na tento účel budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu 20 rokov odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti
  • Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracúvané pri uplatňovaní našich právnych nárokov; na tento účel budú Vaše osobné údaje spracúvané do uplynutia premlčacej doby podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri spracúvaní na účely  uplatňovania právnych nárokov je právnym základom náš oprávnený záujem.

 

Aké Vaše osobné údaje spracúvame ?

Spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu ustanovenom § 19 a nasl. zákona č. 576/2004 Z. z., najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom ?

Vaše osobné údaje budú ďalej poskytované príjemcom, ktorí majú zákonné oprávnenie na:

  • poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý zodpovedá účelu vyžiadania, a to príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti, inšpektorátu práce a orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania, príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa, orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, správcovi registra vylúčených osôb;
  • sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie, a to najmä revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre Vašej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu, úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu, ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru; ak ide o zdravotnú dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl SR aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu, všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra SR na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní a posudkovému lekárovi ozbrojených síl SR na účely výberového alebo prieskumného konania v celom rozsahu, posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v celom rozsahu, posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti v celom rozsahu, znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku, poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie, príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania, odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.
  • Vaše osobné údaje budú tiež poskytované Vašej zdravotnej poisťovni na účely úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym
  • Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené poskytovateľom IT služieb, advokátom, archívu a ďalším osobám, ktoré nám poskytujú služby a s ktorými máme uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín ?

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním ?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený požadovať prístup k Vašim osobným údajom, žiadať opravu Vašich osobných údajov, namietať proti tomuto spracúvaniu, požadovať prenos Vašich osobných údajov a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

 

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

 

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov  je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov z kamerového systému je Regionálna nemocnica Sobrance, n.o., so sídlom Ul. Mieru č. 12, 073 01 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) v súlade s čl. 4 ods. 7 Nariadenia[1].

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok ( právneho základu – oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov[2].

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

1  Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

1.1   Ako Prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

1.2. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 

2  Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov

2.1   Vaše údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou  Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou.

 

3  Účely spracúvania osobných údajov

3.1  Je vo verejnom záujme spracúvať osobné údaje prostredníctvom monitorovania priestorov kamerovým systémom, s cieľom zabezpečenia ochrany majetku a bezpečnosti osôb. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 72 hodín.                                                

3.2  Je zákonnou povinnosťou  Prevádzkovateľa zabezpečiť vybavenie žiadosti dotknutých osôb v súlade s   Nariadením  a Zákonom  o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje sa poskytnú dotknutej osobe. Poskytnutie osobných údajov nevyhnutných na vybavenie žiadosti dotknutej osoby je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ale nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby údaje poskytnúť. Neposkytnutie potrebných osobných údajov môže mať za následok nemožnosť riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby.      

3.3 Vo veľmi špecifických prípadoch môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje na účely prípadných súdnych sporov, mimosúdne urovnanie, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí. Ide o účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv  Prevádzkovateľa v súlade so zákonmi:    zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,  zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok;  čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom uplatňovania právnych nárokov osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 GDPR, zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretej strane – účastníkom konania, audítorovi. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia konania.

 

4   Zodpovedná osoba

4.1   Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Mail:      zodpovednaosoba@ppprotect.sk      

Korešpondenčná adresa:    PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

 

5   Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

5.1   Právo na prístup

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

5.2   Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Prevádzkovateľa je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás  evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to, a žiadajte o opravu vašich údajov. Prevádzkovateľ následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

5.3   Právo na zabudnutie

Ak  o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

5.4   Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak  Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov,  obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

5.5 Právo namietať

Ak sa domnievate, že  Prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môže Prevádzkovateľ spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku  vám  odporúčame kontaktovať Zodpovednú osobu.

5.6 Právo na prenosnosť

Máte právo získať a požiadať Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe   osobitných predpisov.

5.7   Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa