Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Návštevné hodiny

Nosenie respirátora v nemocnici

Upozorňujeme pacientov a návštevníkov nemocnice, že od 21.4.2022 podľa vyhlášky ÚVZ SR č.32/2022 sa v priestoroch interiérov budov nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora všetkým:

 • osobám personálu zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi, pacientmi alebo klientmi,
 • návštevníkom zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 • klientom a pacientom zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s výnimkou pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach zariadenia.

Informácie pre návštevy pacientov platné od 01.05.2022

Návštevy pacientov sú povolené počas návštevných hodín lôžkových oddelení nemocnice a to:

INTERNÉ ODDELENIE

 • od 15:00 do 17:00 hod. počas pracovných dní
 • od 13:00 do 15:00 hod. počas víkendov a sviatkov podľa aktuálne platných výnimiek.

LDCH – ONS

 • od 14:00 do 17:00 hod. PONDELOK a STREDA vrátane víkendov,
 • od 13:00 do 15:30 hod. – informačné hodiny pre príbuzných pacientov.

 

Návštevy povolené bez ohľadu na epidemiologickú situáciu

K umierajúcim a ťažko chorým pacientom (na základe výnimky od lekára, vrátane COVID-19 pozitívnych pacientov), kňaz za účelom podávania sviatosti pomazania.

Návštevy od 29.4.2022

Návštevy povolené pri rešpektovaní podmienok nižšie, nie sú podmienené očkovaním, ani testovaním.

 

Návštevy ku COVID-pozitívnym pacientom sú povolené len k umierajúcim a ťažko chorým pacientom (na základe výnimky od lekára) a kňazom za účelom podávania sviatosti pomazania.

Pacient má právo na prítomnosť:

 • osoby pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
 • osoby u pacienta s poruchou duševného zdravia s autizmom.

Návšteva sa nepovoľuje osobám:

 • chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo s cestovateľskou anamnézou;
 • s príznakmi akútneho respiračného ochorenia a osobám s teplotou.

Pri návšteve pacienta vo vnútornom prostredí nemocnice si návštevník chráni dýchacie cesty respirátorom podľa aktuálne platných predpisov, okrem vybraných skupín osôb v zmysle aktuálnej Vyhlášky ÚVZ SR.

Návštevník je povinný dodržiavať zásady hygieny rúk umývaním mydlom a vodou alebo použitím alkoholového dezinfekčného prostriedku na ruky a dodržiavať zásady respiračnej hygieny (napr. zakrytie úst a nosa jednorázovými papierovými vreckovkami pri kašľaní alebo kýchaní, resp. kýchanie a kašľanie do ohnutého lakťa) a používať ochranné pomôcky podľa pokynov príslušného oddelenia.

V prípade zistenia teploty > 37 °C, alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia bezodkladne opustiť nemocnicu, a ak je to potrebné, vyhľadať zdravotnú starostlivosť.

V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb u daného pacienta, návšteva je obmedzená na 30 minút.

Pohyb pacienta je obmedzený len na oddelenie (v letných mesiacoch v exteriéri), kde je návšteva realizovaná a len na návštevu jedného konkrétneho pacienta, pre ktorú bola návšteva povolená.

Výnimky z týchto obmedzení môže vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak je možné zachovať platné epidemiologické predpisy, písomne udeliť primár daného oddelenia, alebo riaditeľ.

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

 • VšZP
 • Dôvera zdravotná poisťovňa
 • Union zdravotná poisťovňa