Sekretariát riaditeľa 056/641 96 11

Doprovod pacienta

Pacienta, ktorého zdravotný stav si to vyžaduje (imobilita, ťažká porucha reči príp. psychická väzba na rodinného príslušníka) počas hospitalizácie na oddelení môže sprevádzať jeden sprievodca (manžel, manželka, matka, otec, ev. iný rodinný príslušník). Žiaľ, naše kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému pacientovi. O prijatí sprievodcu rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služ­by službukonajúci lekár, pričom zo­hľad­ňu­je predovšetkým:

  • zdravotný stav pacienta – nutnosť doprovodu,
  • kapacitné možnosti jednotlivých oddelení.

Sprievodca je umiestnený v izbe spolu s pacientom na lôžku určenom pre sprievodcu.

Umiest­ne­nie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska. V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť.

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pobyt sprievodcu v RNS, n. o. je v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zá­kla­de verejného poistenia a o úhradách za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spoplatnený. Informácie o platbách nájdete v Sekcii – Cenníky – Cenník int. odd. 2015, Cenník LDCH-ONS 2015.

 

 

Partnerské zdravotné poisťovne

Naše zmluvné poisťovne

  • VšZP
  • Dôvera zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa